Paryushan Day 1

../images/Paryushan_2022_text.jfif

Date

Time

Event

Description

Day 1  & 2
Wed
, Aug 24th

to

Thur, Aug 25th

6:30 AM 

Pratikraman

Rai Pratikraman by Shri Kuleenbhai Shah

7:00 AM

Pakshaal & Pooja

Pooja: Pakshaal, Baraas, Chandan, Pushpa, Mugat, Aarti & Mangal Divo

9:30 AM

Snatra Pooja

Snatra Pooja

11:00 AM

Pravachan

Pravachan by Saman Shri Shrutpragyaji

12:00 PM

Ekasana /Swamivatsalya

Ekasana/Swamivatsalya

5:00 PM

Swamivatsalya

Swamivatsalya

6:30 PM

Pratikraman

Pratikraman

8:00 PM

Pravachan with Bhavana

Pravachan with Sangeet by Saman Shri Shrutpragyaji and Ashishbhai Group, Aarti & Mangal Divo

8:00 PM

Jainx/Youth

Jainx/Youth Program