Paryushan Day 3

../images/Paryushan_2022_text.jfif

Day 3
Fri
, Aug 26th

(Chaudas)

6:30 AM 

Pratikraman

Rai Pratikraman by Shri Kuleenbhai Shah

7:00 AM

Pakshaal & Pooja

Pooja: Pakshaal, Baraas, Chandan, Pushpa, Mugat, Aarti & Mangal Divo

9:30 AM

Snatra Pooja

Snatra Pooja

11:00 AM

Pravachan

Pravachan by Saman Shri Shrutpragyaji

11:30 AM

Ekasana /Swamivatsalya

Ekasana/Swamivatsalya

2:00 PM

Afternoon Program

TBA by Shri Kuleenbhai Shah

5:00 PM

Swamivatsalya

Swamivatsalya

6:30 PM

Chaudas Pratikraman

Chaudas Pratikraman

8:00 PM

Pravachan with Bhavana

Pravachan with Sangeet by Saman Shri Shrutpragyaji and Ashishbhai Group, Aarti & Mangal Divo - Gheeboli Kalpasutra

8:00PM

Jainx/Youth

Jainx/Youth Program