Paryushan Day 4

../images/Paryushan_2022_text.jfif

Day 4
Sat
, Aug 27th

 

6:30 AM

Pratikraman

Rai Pratikraman by Shri Kuleenbhai Shah

7:00 AM

Pakshaal & Pooja

Pooja: Pakshaal, Baraas, Chandan, Pushpa, Mugat, Aarti & Mangal Divo

7:30 AM

Navkarshi

Navkarshi

9:30 AM

Snatra Pooja

Snatra Pooja

10:30 AM

Pravachan

Kalpsutra Padhramni & Pravachan by Saman Shri Shrutpragyaji

11:30 AM

Ekasana/Swamivatsalya

Ekasana/Swamivatsalya

12:39 PM

Poojan

Shree Gautam Swami Poojan by Shri Ashishbhai Shah & Group

3:00 PM

Youth Activity

Youth Activity

5:00 PM

Swamivatsalya

Swamivatsalya

6:30PM

Pratikraman

Pratikraman

7:00 PM

Pratikraman

Youth Pratikraman in English for Young Professional/JainX

7:30 PM

Bhavna with Gheeboli

Gheeboli—Mata Pita, Munimji, Tilak Karvau, Dev Lok mathi Swapna Utarvanu, Kumarpal Raja ni Aarti

8:30 PM

Pravachan with Bhavana

Pravachan with sangeet by Saman Shri Shrutpragyaji and Shri Ashishbhai Group, Aarti & Mangal Divo