Paryushan Day 5

../images/Paryushan_2022_text.jfif

Day 5

Sun, Aug 28th

(Mahavir Janma Vanchan)

6:30 AM

Pratikraman

Rai Pratikraman by Shri Kuleenbhai Shah

7:00 AM

Pakshaal & Pooja

Pooja: Pakshaal, Baraas, Chandan, Pushpa, Mugat, Aarti & Mangal Divo

7:30 AM

Navkarshi

Navkarshi

9:30 AM

Snatra Pooja

Snatra Pooja

10:00 AM

Bhaktamar Jaap

Sthanakvasi Bhaktamar Jaap

11:00 AM

Pravachan

Pravachan by Saman Shri Shrutpragyaji

12:00 PM

Ekasana/Swamivatsalya

Ekasana/Swamivatsalya

1:00 PM

Swapna Darshan

Conducted by Shri Ashishbhai Shah & Group

4:30 PM

Mahavir Janma Vanchan

Conducted by Shri Saman Shri Shrutpragyaji

5:00 PM

Swamivatsalya

Swamivatsalya

6:30 PM

Pratikraman

Pratikraman